[:es]

“Jan de Matha” czyli Trynitarze w teatrze

Historia Trynitarzy nie tylko na deskach teatru

“Jan de Matha” to spektakl w reżyserii Piotra Kwasigrocha, realizowany przez  młodych aktorów z Dolnego Śląska. Jego celem jest przedstawienie biografii Świętego Jana de Matha i świętego Feliksa de Valois – założycieli zakonu Trynitarzy. Wraz ze spektaklem niesiemy przesłanie i prośbę o zwiększenie wrażliwości na problem prześladowania chrześcijan. Chcemy nieść również realną pomoc naszym braciom i siostrom, dlatego po każdym spektaklu będziemy chcieli dotrzeć do wiernych w parafiach z opaskami i modlitwą w ramach akcji “Więcej niż 5 minut”.

Zapowiedź spektaklu

Spektakl „Jan de Matha” to niesamowita historia świętego Jana przedstawiona w artystycznej odsłonie z wykorzystaniem muzyki oraz efektów specjalnych, możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób. Na scenie pojawią się nie tylko żywi aktorzy, ale także sceny teatru cienia (z lekkim przymrużeniem oka), lalki teatralne, marionetki a nawet prawdziwy ogień.

Krótko o spektaklu

Masowe mordy i szerząca się niewola zmuszają chrześcijan do ucieczki i wołania o pomoc. Zło jednak nie daje za wygraną…
Podczas pierwszej mszy młodemu kapłanowi ukazuje się sam Jezus trzymający za ręce dwóch niewolników. Aby rozpoznać głos Pana udaje się on do pustelni, gdzie poznaje Feliksa. Bóg wzywa Jana do tego, aby ten rozpoczął wykup chrześcijan z muzułmańskiej niewoli. U boku Feliksa w pustelni powstają fundamenty nowego zakonu, który niedługo później zostaje zatwierdzony papieską bullą przez Papieża Innocentego III.

Od tego momentu bracia trynitarze rozpoczynają dzieło wykupu, otwierając nowy rozdział w historii Kościoła. Czasy się zmieniają, ale idea pozostaje ta sama. Jest nią zawsze troska o zagrożoną wiarę człowieka, pomoc cierpiącym z powodu wiary, wykluczonym i potrzebującym.

Dołącz do nas!

Dziesięciu aktorów już w lutym wyruszy w trasę po Polsce z przesłaniem wypływającym z charyzmatu zakonu Trynitarzy. Zagramy w kilkunastu parafiach na terenie całego kraju. Ponadto dwukrotnie planujemy wystąpić w zakładach karnych przed osadzonymi tam więźniami. Zwieńczeniem cyklu spektakli będzie wystawienie sztuki teatralnej podczas corocznego spotkania zarządu generalnego SIT w kwietniu w Krakowie.

Weź udział w tym niezwykłym wydarzeniu, poznaj dzieje Trynitarzy widziane oczyma młodych i pomóż prześladowanym braciom!

 [:en]

“Jan the Matha” – Trinitarians in the theater

The story of Trinitarians not only on the stage of the theater

“Jan de Matha” is a play directed by Piotr Kwasigroch, presented by a group of young actors from Lower Silesia. The aim of this spectacle is to present the life of St. John de Matha and St. Felix de Valois – the founders of the Trinitarian Order. Through the performance we would like to to show how huge the problem of prosecution of Christians is. We also want to bring real help to our brothers and sisters, therefore, after each performance, we will want to reach the parishioners with armbands and prayer as a part of the action called “More than 5 minutes”.

Preview of the spectacle

The spectacle shows the amazing story of Saint John presented in an artistic version with the use of music and special effects, which is possible due to the involvement of many people.

Live actors will appear on stage as well as shadow theater scenes, puppets, marionettes and even real fire.

Briefly about the plot

Mass murders and ever growing enslavement is forcing the Christians to flee and call for help. However, evil does not give up. During the first mass young priest sees the Jesus himself holding the slaves close to Himself. Young priest tries to recognize the words of the Lord and goes to hermitage, that’s where he meets Felix. God calls John to ransom the captives from Muslim enslavement. At the side of Felix, in the hermitage, the foundations of the new order arise, which will soon be approved by the papal bull by Pope Innocent III. From this point the Trinitarian brothers start the ransom of the Christian slaves opening a new chapter in the history of the Church. Times change, but the idea remains the same. Today, the brothers focus not only on helping persecuted people for their faith, but also on those who are excluded in many different ways. It is always a concern for the threatened man’s faith, help for those who suffer because of faith, the excluded and the needy.

Join us!

In February 10 actors will go on a course around Poland with the message flowing from the Order’s charism on their lips. We will perform in multiple parishes around the country. We also plan to perform in many different prisons in front of prisoners. The culmination of the series of performances will take place during the annual meeting of the general board of SIT in April in Krakow.

Take part in this amazing event, get to know the Trinitarian story seen through the eyes of the young and help the persecuted brothers!

 [:]

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *