[:es]

Więcej niż 5 minut – czyli jak Polska wspiera prześladowanych chrześcijan

Traducción al castellano abajo

Dobiegł końca pierwszy etap akcji WIĘCEJ NIŻ 5 MINUT – inicjatywy podjętej przez wspólnotę Trójka działającą przy Domu Braci Trynitarzy w Krakowie.

W ramach akcji podjęto modlitwę w intencji prześladowanych chrześcijan – regularnie odbywały się czuwania modlitewne. Rozprowadzono również 1000 opasek z napisem WIĘCEJ NIŻ 5 MINUT. Udało się zebrać 6862,52 zł (ok. 1634 €). Pieniądze zostały w całości przekazane na pomoc prześladowanym chrześcijanom za pośrednictwem organizacji SIT (Solidaridad Internacional Trinitaria).

Cieszymy się z pozytywnego odbioru. Nie spodziewaliśmy się aż takiego zainteresowania i odzewu ze strony zarówno osób indywidualnych, jak i grup. Chcemy szczególnie podziękować Parafii św. Jana Pawła II w Siedlcach, Parafii św. Ferdynanda w Livorno, Parafii NMP Królowej Świata w Bielsku-Białej oraz Liceum Ogólnokształcącemu COR w Bielsku-Białej za wrażliwość i chęć czynienia dobra. Wśród osób, które włączyły się w naszą inicjatywę znalazły się też takie, które nie tylko wsparły ją materialnie, ale też rozprowadzały opaski. Dzięki akcji zyskaliśmy również stałe grono darczyńców, którzy regularnie wpłacają pieniądze na pomoc prześladowanym chrześcijanom. Za hojność i życzliwość – dziękujemy!

Mimo, iż dobiegł końca pierwszy etap akcji WIĘCEJ NIŻ 5 MINUT, to sama akcja nadal trwa. Przygotowujemy kolejną serię opasek. Wierzymy, że dołączy do nas jeszcze więcej osób. Będziemy rozwijać naszą inicjatywę i liczymy na Waszą pomoc.

Dla tych, którzy nie wiedzą – o co chodzi w akcji?

WIĘCEJ NIŻ 5 MINUT to nazwa pierwszej akcji zorganizowanej przez wspólnotę Trójka działającą przy Domu Braci Trynitarzy w Krakowie.

Naszym celem jest realna pomoc chrześcijanom prześladowanym z powodu wiary.

Statystyki są przerażające. Średnio co pięć minut ginie na świecie za wiarę chrześcijanin!

Wierzymy, że możemy to zmienić, dlatego:

 • Codziennie modlimy się i zachęcamy innych do modlitwy w intencji chrześcijan prześladowanych, widząc w tym prosty sposób na udzielenie
  im wsparcia. Modlitwa jest dla nas również wyrazem miłości bliźniego i solidarności. Pomaga pamiętać.
 • Uwrażliwiamy innych na problem cierpienia chrześcijan z powodu wiary. Rozmawiamy o tym w naszych środowiskach: z bliskimi, przyjaciółmi i znajomymi z pracy czy szkoły. Chcemy, aby inni dostrzegli w statystykach nie tylko liczby, ale życie i udrękę konkretnych osób.
 • Zgodnie z duchem trynitarskim chcemy, aby modlitwa i słowa pociągały za sobą także czyny. Dlatego staramy się pomagać represjonowanym chrześcijanom materialnie. W tym celu stworzyliśmy opaski na rękę z napisem WIĘCEJ NIŻ 5 MINUT. Zebrana z nich ofiara zostanie przekazana na pomoc krzywdzonym chrześcijanom za pośrednictwem SIT.

Razem możemy więcej. Przyłącz się!

Podejmij modlitwę w intencji chrześcijan prześladowanych.

Dodaj swoją sekundę!

TRADUCCIÓN

Más de 5 minutos: cómo apoya Polonia a los cristianos perseguidos

La primera etapa de la acción MÁS DE 5 MINUTOS ha llegado a su fin, una iniciativa tomada por la comunidad Trójka que opera en la Casa de los Hermanos Trinitarios en Cracovia.

Como parte de la acción, se realizó la oración por los cristianos perseguidos; hubo vigilias de oración regularmente. También se distribuyeron 1000 pulseras con las palabras MÁS DE 5 MINUTOS. Logramos recaudar 6862,52 PLN (alrededor de 1634 €). El dinero fue totalmente transferido para ayudar a los cristianos perseguidos a través de la organización SIT (Solidaridad Internacional Trinitaria).

Estamos complacidos con la recepción positiva. No esperábamos tanto interés y comentarios de individuos y grupos. Queremos agradecer especialmente a Saint Parish Juan Pablo II en Siedlce, Parroquia de San Juan Ferdynand en Livorno, Parroquia de la BVM Reina del Mundo en Bielsko-Biała y la Escuela Secundaria COR en Bielsko-Biała por la sensibilidad y la voluntad de hacer el bien. Entre las personas que se unieron a nuestra iniciativa también estuvieron aquellos que no solo la apoyaron materialmente, sino que también distribuyeron los brazaletes. Gracias a la campaña, también ganamos un sólido grupo de donantes que regularmente donan dinero para ayudar a los cristianos perseguidos. Por generosidad y amabilidad, ¡gracias!

Aunque la primera etapa de la acción MÁS DE 5 MINUTOS ha llegado a su fin, la acción en sí misma todavía está en progreso. Estamos preparando otra serie de pulseras. Creemos que se unirán más personas a nosotros. Desarrollaremos nuestra iniciativa y contamos con su ayuda.

Para aquellos que no saben, ¿qué está pasando en acción?

MÁS DE 5 MINUTOS es el nombre de la primera acción organizada por la comunidad Trójka que opera en la Casa de los Hermanos Trinitarios en Cracovia.

Nuestro objetivo es ayudar a los cristianos perseguidos por la fe.

Las estadísticas son aterradoras ¡En promedio, cada cinco minutos un cristiano es asesinado en el mundo por la fe!

Creemos que podemos cambiar esto, es por eso que:

 • Todos los días oramos y alentamos a otros a orar por los cristianos perseguidos, viendo en esto una forma sencilla de apoyarlos. La oración es también una expresión del amor y la solidaridad de nuestro prójimo. Ayuda a recordar.
 • Sensibilizamos a otros sobre el problema de los cristianos que sufren por causa de la fe. Hablamos de ello en nuestros entornos: con familiares, amigos y colegas del trabajo o la escuela. Queremos que otros vean no solo los números en las estadísticas, sino también las vidas y los tormentos de personas específicas.
 • De acuerdo con el espíritu trinitario, queremos que la oración y las palabras conlleven obras. Es por eso que tratamos de ayudar a los cristianos materialmente reprimidos. Para este propósito, hemos creado una pulsera con la inscripción MÁS DE 5 MINUTOS. El sacrificio recaudado de ellos será donado para ayudar a los cristianos abusados ​​a través del SIT.

Juntos, podemos hacer más. ¡Únete!

Haga una oración por los cristianos perseguidos.

Agrega tu segundo

 

 [:en]

More than 5 minutes – so how Poland supports the persecuted Christians

The first stage of the action MORE THAN 5 MINUTES was completed. It’s an initiative launched by the community “Trójka” assembling in the Trinitarian Brothers’ Home in Cracow.

As the part of this action we prayed for persecuted Christians – prayer vigils regularly took place in Trinitarian Chapel. 1000 wristbands with a motto: MORE THAN 5 MINUTES were distributed. We managed to raise 6862,52 zł (ca. 1634 €). All money was donated to help the persecuted Christians via SIT (Trinitarian International Solidarity).

We are happy with the positive reception. We didn’t expect such an enthusiastic response and interest not only from individuals but also from groups. We would especially like to thank St. John Paul II Parish in Siedlce, St. Ferdinand Parish in Livorno, Parish of Our Lady Queen of the World in Bielsko-Biała and COR High School in Bielsko-Biała for their sensitivity and good will. Among those who joined in our initiative were also those who not only supported it materially, but also distributed wristbands. Thanks to the action, we gained a regular contributors group, who regularly makes donations to support persecuted. For your generosity and kindness – thank you! Although the first stage of the action MORE THAN 5 MINUTES is over, the action is still ongoing. We are preparing another series of wristbands. We hope that more people will join us. As we will develop our initiative, we count on your help.

For those who don’t know – what’s the matter with our action?

MORE THAN 5 MINUTES is the name of the first action organized by the community “Trójka”. Community members meet regularly in the Trinitarian Brothers’ Home in Cracow.

Our goal is to provide real help to Christians who are persecuted and suffering for their faith.

Statistics are appaling. Christian dies for beliefs every 5 minutes

We believe that we can change it, that’s why:

 • We pray daily and encourage others to pray for the persecuted Christians, seeing in this a simple way to support them. Prayer is also an expression of solidarity and love for neighbor. It helps to remember.
 • We raise awareness of the plight of Christian suffering for their faith. We talk about it in our social environments: with family and friends, workmates and colleagues from school. We want others to see in statistics not only the numbers, but the lives and torments of particular people.
 • According to the Trinitarian spirit, we want the prayers and words to be put into action. Therefore, we try to help the repressed Christians materially. For this purpose we have created wristbands with motto: MORE THAN 5 MINUTES. The donation will be passed as an aid to the harmed Christians through the SIT. 

Together we can do more. Join us!

Start praying for persecuted Christians.

Add your second!

[:]

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *