[:es]

Więcej niż 5 minut – podsumowanie drugiej edycji akcji

Druga edycja akcji „Więcej niż 5 minut” – inicjatywy podjętej przez krakowską wspólnotę Trójka działającą przy Domu Braci Trójcy Świętej – dobiegła już końca. Pora na podsumowanie i podziękowanie wszystkim zaangażowanym w pomoc prześladowanym chrześcijanom.

Skąd taki pomysł?

„Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami” (Mt 5, 11–12).

Od wieków chrześcijanie doświadczają niezrozumienia, odrzucenia, prześladowania z powodu wiary w Chrystusa. Wędrowanie przez życie z Jezusem zawsze prowadzi przez Golgotę. Droga ta jest wymagająca, często kosztuje wiele wysiłku, ale wiedzie do prawdziwego szczęścia i radości. Doskonale zrozumiały to miliony chrześcijan gotowych ponieść cierpienie, a nawet oddać życie w imię Miłości. Wiedzą, że przebywanie z Bogiem da im pełnię szczęścia. Jezus daje nam wybór i jednocześnie zaprasza do przyjęcia Jego krzyża jako daru. Tysiące ludzi codziennie przyjmuje Jego zaproszenie, akceptuje cierpienia codzienności i rodzi się do życia w pełni – do życia wiecznego.

Prześladowania to nie tylko śmierć czy tortury, lecz również utrata pracy, niemożność zdobycia wykształcenia, utrata dachu nad głową i środków do życia z powodu wyznawanej wiary. Nie chcemy przejść obojętnie wobec cierpienia naszych braci i sióstr, dlatego pragniemy ich wesprzeć modlitwą i pomóc materialnie. Z tego właśnie powodu zorganizowaliśmy akcję „Więcej niż 5 minut”.

Dziękujemy za hojność i zaangażowanie!

Rok temu cieszyliśmy się z zakończenia pierwszej edycji akcji „Więcej niż 5 minut”. Kiedy 26 stycznia 2018 roku rozpoczynaliśmy kolejną edycję, nie spodziewaliśmy się, że w tak krótkim czasie uda się rozdać kolejne 2000 opasek. Do lutego 2019 roku zebraliśmy 11 533,68 złotych (ok. 2750 €). Zebrane ofiary zostały przekazane na pomoc krzywdzonym braciom za pośrednictwem SIT. Oprócz stałego grona liderów w akcję zaangażowały się nowe osoby, dołączyły do nas kolejne parafie, duszpasterstwa i wspólnoty, z czego niezmiernie się cieszymy. Dziękujemy za godziny Waszej modlitwy, za dostrzeżenie osób, a nie statystyk. Jesteśmy wdzięczni za Wasze wsparcie, otwartość i gorące serca, za wspólne przekraczanie kolejnych granic. Cieszymy się z rozwoju akcji, z tego, że możemy modlić się razem o odwagę pójścia za Jezusem nawet za cenę wyszydzenia, prześladowania czy śmierci, a jednocześnie nie godzimy się na zadawanie cierpienia naszym braciom i siostrom.

My dla nich czy oni dla nas?

„Więcej niż 5 minut” jest inicjatywą służącą nie tylko pomocy prześladowanym. Często tak właśnie się zaczyna przygoda z naszą akcją. Ale po miesiącach modlitwy i zaangażowania okazuje się, że nie tyle ja pomagam represjonowanym, ile oni pomagają mnie. Uczą mnie kochać Boga, bliźnich i siebie. Ich tryskające radością świadectwo jest dla mnie umocnieniem. Każdy z nas, niezależnie od tego, w jakim państwie mieszka, może doświadczyć pokusy, by zrezygnować, nagiąć zasady, nie iść za Chrystusem. By żyć wygodnie, bez problemów, by wyeliminować z życia krzyż. Dzięki krzywdzonym chrześcijanom lepiej poznaję Boga, dla którego warto umrzeć. Świadectwo prześladowanych braci i sióstr nie jest fałszywą mrzonką naiwnych romantyków. Oni ufają Życiu, mimo że rozum każe porzucić nadzieję. Wiedzą, że mrok nigdy nie zwycięży światłości. „Więcej niż 5 minut” to droga dla tych, którzy wiedzą, że tylko Jezus może rozproszyć ciemności grzechu, nienawiści, okrucieństwa, zwyciężyć śmierć i dać pokój.

[:en]

More than 5 minutes – summary of the second edition of the campaign

The second edition of the campaign “More than 5 minutes” – an initiative taken up by the Krakow Community “Trójka” operating at the House of the Trinitarian Brothers – has come to an end. It’s time to summarize and thank everyone involved in helping persecuted Christians.

Where does this idea come from?

“Blessed are you when people abuse you and persecute you and speak all kinds of calumny against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven; this is how they persecuted the prophets before you” (Mt 5, 1112).

For centuries, Christians have been experiencing misunderstanding, rejection and persecution because of Christ. Wandering through life with Jesus always leads through Golgotha. This path is demanding, it often costs a lot of effort, but it is a way to true happiness and joy. This is perfectly understood by millions of Christians who are ready to suffer and even give their lives in the name of Love. They know that being with God will give them full happiness. Jesus gives us a choice and at the same time invites us to accept His cross as a gift. Thousands of people accept His invitation every day, accept the suffering of everyday life and are born to a full life – to eternal life.

Persecution is not only death or torture, but also loss of employment, inability to get an education, loss of a roof over your head and livelihood due to faith. We do not want to remain indifferent to the suffering of our brothers and sisters, and that is why we want to support them with our prayers and help them financially. For this reason we organized the campaign “More than 5 minutes”.

Thank you for your generosity and commitment!

A year ago we were happy with the end of the first edition of the campaign “More than 5 minutes”. When January 26, 2018 we started the next edition, we did not expect that in a short time we will be able to distribute another 2,000 wristbands. Until February 2019 we managed to raise 11,533.68 zloty (2,750 €) Collected money was donated to help the abused brothers through SIT. In addition to a permanent group of leaders, new people have become involved in the action. More parishes, pastoral groups and communities have joined us, of which we are immensely happy. Thank you for the hours of your prayer, for noticing people, not statistics. We are grateful for your support, openness and warm hearts, for crossing the next borders. We are happy about the development of the campaign, that we can pray together for the courage to follow Jesus even at the cost of derision, persecution or death, and at the same time we do not agree to harm our brothers and sisters.

Are we for them or are they for us?

“More than 5 minutes” is an initiative that not only helps the persecuted. The adventure with our action often begins just like that. But after months of prayer and commitment, it turns out that it is not so much I help the repressed as they help me. They teach me to love God, neighbor and myself. Their joyful testimony is a strengthening for me. Each of us, regardless of the country in which he lives, may experience temptation to give up, bend the rules, do not follow Christ. To live comfortably, without problems, to eliminate the cross from life. Thanks to abused Christians I get to know God better. God for whom it is worth dying. The testimony of persecuted brothers and sisters is not a false dream of naive romantics. They trust in Life even though reason makes us give up hope. They know that darkness will never overcome light. “More than 5 minutes” is the way for those who know that only Jesus can scatter the darkness of sin, hatred, cruelty, overcome death and give peace.

[:]

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *